Tekstilnica skozi oči obiskovalcev dogodkov

V januarju 2014 smo za potrebe projekta Tekstilnica izvedli spletno anketo, s katero smo želeli pridobiti vpogled v navade, mnenja in lastnosti obstoječih ter potencialnih obiskovalcev dogodkov Tekstilnica. Spletno anketo je v celoti izpolnilo 169 respondentov, v pričujočem prispevku pa predstavljamo lastnosti in mnenja respondentov, ki se udeležujejo rednih mesečnih izmenjav oblačil – teh je 33 oziroma 20 % od vseh. Celotna analiza in vprašalnik se nahajata tukaj.

Kaj obiskovalcem pomenijo dogodki izmenjave oblačil

Velika večina obiskovalcev rednih mesečnih izmenjav so ženske (94 %), moški se dogodkov udeležujejo v manjšini (6 %). Povprečna starost obiskovalcev je 37,5 let, najmlajši ima 16, najstarejši pa 63 let. Glede na statusni profil je večina obiskovalcev zaposlenih (58 %), četrtina jih je brezposelnih, dobra desetina se jih šola (12 %), najmanj pa je upokojencev (3 %). Po izobrazbenem profilu so obiskovalci v največji meri visoko izobraženi (74 %), dobra četrtina pa ima srednjo šolo (26 %). Obiskovalci v dveh tretjinah prihajajo iz osrednjeslovenske regije, nekaj jih je iz goriške, savinjske in jugovzhodne regije.

O tem, koliko časa imajo obiskovalci v uporabi kos oblačila, jih je skoraj 80 % odgovorilo, da posamezen kos uporabljajo več let, desetina približno eno leto, ostali manj. Navedejo tudi, da oblačilo uporabljajo, »dokler ni več primerno za nošenje, torej zelo izrabljeno«.

Obiskovalci se v veliki meri strinjajo s trditvami o tem, da ponovna predelava oblačil zmanjšuje potrošniško miselnost, preprečuje nastajanje odpadkov, podaljšuje življenjski krog oblačil, zmanjšuje porabo naravnih virov ter da ustvarja priložnost za tiste, ki nimajo sredstev, da ceneje ali brezplačno dobijo obleko. Poleg tega so navedli še, da izmenjava oblačil »pripomore k temu, da se povežeš z enako ekološko mislečimi« in da odpira »možnost priti do zanimivih kosov oblačil«. Na splošno torej o rabljenih oblačilih v veliki večini menijo, da so še uporabna, npr. da se jih da ponovno uporabiti, ponositi ali predelati. Tako kar 88 % respondentov navaja, da nosijo tako rabljena oblačila kot tudi nova.

Obiskovalke v iskanju zanimivih kosov oblačil (foto: Martina Furlan in Jasna Možina)

Zanimalo nas je, kako obiskovalcem dogodkov projekta Tekstilnica ustrezata organizacija in način obveščanja o redni mesečni izmenjavi oblačil, ki se odvija vsako zadnjo sredo v mesecu na Waldorfski osnovni šoli v Ljubljani. Vse navedene lastnosti respondentom ustrezajo v veliki meri, najbolj jim ustreza način obveščanja, ki poteka po e-pošti in preko Facebooka, ustreza jim tudi pravočasnost obveščanja, prav tako jim v veliki meri ustrezajo termin (zadnja sreda v mesecu), čas dogodka (od 17h do 19h) in pogostost (enkrat na mesec), v nekoliko manjši meri pa jim ustreza lokacija dogodkov.

Zanimalo nas je tudi, kaj obiskovalci menijo o novem načinu vrednotenja oblačil na rednih mesečnih izmenjavah. Pred uvedbo novega načina vrednotenja je sistem potekal tako, da je obiskovalec prinesel oblačila, kjer se je preštelo število teh, ki jih je nato lahko zamenjal za enako število novo nabranih oblačil, ne glede na vrsto oblačila. Nov način vrednotenja je bil uveden v novembru 2013, sistem pa poteka tako, da obiskovalec prinese do največ 10 kosov ohranjenih oziroma kvalitetnih oblačil, ti pa se vrednotijo po točkah, katere nato obiskovalec zamenja za novo nabrana oblačila. Točke smo določili sodelujoči na projektu Tekstilnica, največ točk so vredni plašči, bunde, kostimi ipd., t. j. po 3 točke; puloverji, hlače, obleke, srajce in bluze so vredne po 2 točki; majice, kratke hlače, spodnje perilo, torbice, čevlji pa po 1 točko. Skoraj polovica obiskovalcev meni, da je nov način boljši od prejšnjega, petina tega ne more oceniti, saj se pred tem ni udeleževala dogodkov, sedmina jih meni, da je sistem slabši kot prej, nekaj pa jih ne opazi bistvene razlike. Podano je bilo tudi mnenje, da je bolj pomembna kvaliteta prinesenih oblačil kot pa samo število, »pomembna se mi zdi zgolj kategorija, da so [oblačila] dovolj dobra za naslednjega uporabnika«.

Obiskovalce smo pozvali, naj izpostavijo tako pozitivne kot tudi negativne lastnosti pri dogodku redne mesečne izmenjave oblačil. Kot pozitivne lastnosti poudarjajo predvsem druženje in spoznavanje somišljenikov, ponovno uporabo oblačil, osveščanje, pridobitev novih oblačil, dobro vzdušje na dogodku, kot negativno pa smatrajo predvsem neolikanost obiskovalcev, gnečo, da se najdejo tudi stara, umazana in strgana oblačila ter moti jih selekcija oblačil, da ne gredo vsa oblačila v ‘obtok’ na dogodku.

Glede na to, da se financiranje projekta Tekstilnica izteka ter da je dogodek redne mesečne izmenjave oblačil postal zelo dobro obiskan in bi ga želeli obdržati tudi v prihodnje, smo se konec leta 2013 odločili, da bomo uvedli simbolično vstopnino na dogodek v višini 3 €. Vstopnino smo udejanjili v februarju 2014, torej po izvedeni anketi. Obiskovalce smo vprašali, kakšna bi se jim zdela primerna cena vstopnine za dogodek redne mesečne izmenjave oblačil. Skoraj polovica jih meni, da bi bila najbolj primerna vstopnina manj kot 3 €, slaba tretjina pa se dogodka z vstopnino ne bi udeležila. Pri odprtem odgovoru so obiskovalci navedli različne odgovore, od tega, »zakaj bi plačevala vstopnino«, da je »vstopnina skregana z logiko dogodka«, spet drugi menijo, da bi bila ustrezna vstopnina v višini 5 €, »da ti ni treba iskati drobiža po žepih, kovancev, ampak daš lepo papir pa je, pa tudi 1x mesečno si lahko privoščiš tistih 5 eur«.

Sprejem in evidentiranje oblačil (foto: Marko Mikulandra)

Obiskovalce izmenjav oblačil smo povprašali tudi, kaj predlagajo za izboljšanje dogodkov. Navedli so, da si želijo pogostejših izmenjav, želijo si jih tudi brez vstopnine, želijo si več tematsko obarvanih izmenjav, poudarili so, da je treba obiskovalce obveščati, »naj prinesejo na izmenjavo res lepa, dobro ohranjena in modna sezonska oblačila«, ter da je treba strgana in umazana oblačila izločiti, nekateri želijo, da bi lahko menjali več kot 10 kosov oblačil naenkrat.

Zanimalo nas je, ali bodo obiskovali dogodke tudi v prihodnje, skoraj dve tretjini obiskovalcev bo dogodke še obiskovalo, dobra tretjina mogoče, manjšina pa meni, da se jih ne bo udeleževala. Poleg verjetnosti nadaljnjih obiskov nas je zanimalo tudi, ali bodo respondenti o dogodkih projekta Tekstilnica poročali svojim prijateljem in znancem. Skoraj vsi respondenti so odgovorili, da bodo zelo verjetno oziroma verjetno širili glas o projektu Tekstilnica, nekaj pa jih meni, da je to malo verjetno.

Na koncu ankete smo dali vsem respondentom možnost, da nam sporočijo, kar želijo oziroma tisto, česar v celotnem vprašalniku nismo zajeli in se jim zdi pomembno. Mnenja so raznolika, nanašajo pa se na pohvale projekta, npr. »pozdravljam in podpiram tovrstne projekte, hvala vam« ter na dejstvo, da je treba projekt bolj promovirati, npr. »res ne vem pripomniti nič pametnega … mogoče organizacijo enkratne večje akcije za vašo prepoznavnost med ljudmi«, nekaj komentarjev pa se nanaša tudi na to, da ne želijo vstopnine na izmenjavi oblačil, npr. »res ne začet zaračunavat«.

Izmenjave oblačil so vedno dobro obiskane (foto: Marko Mikulandra)

Večino navedenih komentarjev in mnenj obiskovalcev že upoštevamo pri dogodkih, še naprej pa si želimo s svojim delovanjem biti zgled za spreminjanje mnenj in nazorov. Veseli nas, da kljub vstopnini obisk ni upadel in da je opaziti porast novih obiskovalcev in bolj kakovostnih oblačil. V prihodnje si želimo še večji obisk in da nas obiščejo tudi tisti, ki se tovrstnih dogodkov še nikoli niso udeležili. Ste tudi vi med njimi?

 Piše: Nadja Kovač

 

Komentiraj